Her kan du orientere dig om vilkårerne for medlemsskab, som bygger på foreningens vedtægter. Nedenstående informationer og reglerne er vedtaget for at sikre gode og fælles betingelser for alle medlemmerne. 

 

Foreningens vedtægter findes her.

  

MEDLEMSREGLER

Obs: På nogle områder er der forskel på faciliteter og reglerne på Øster Allé (ØA) og Herman Triers Plads (HTP). I så fald vil det fremgå af de pågældende afsnit.


1. Den daglige drift

1.1 Bestyrelsen

Rytmisk Musik København (RMK) er ledet af en bestyrelse på 5-8 personer, der vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og tilrettelægger og gennemfører foreningens aktiviteter i henhold til foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at udforme regler og visioner for RMK.

 

1.2 Daglig leder og ansatte

Den daglige drift af øvelokalerne, administration af medlemmerne samt diverse praktiske funktioner varetages af daglig leder samt kasserer, som modtager betaling for løsning af opgaverne.

 

1.3 Kontakt med medlemmer

Formel kontakt mellem RMK og medlemmer foregår på e-mail via daglig leder og bestyrelsen, eller i kontorets ugentlige åbningstid, pt. torsdage mellem kl. 15 og 19. 

 

2. Medlemskab

 

Medlemsskab af RMK forudsætter overholdelse af vedtægter og reglerne i dette dokument.

 

2.1 Nye medlemmer

Man kan indmeldes i foreningen på én af følgende måder:

 • Som nyt band eller ny solist, hvis man har stået på ventelisten.
 • Som nyt bandmedlem, der erstatter et udmeldt bandmedlem eller supplerer eksisterende bandmedlemmer.
 • Som passivt medlem ved betaling af årskontingent. Ønsker du passivt medlemskab, kontakt da daglig leder.

 

2.2 Ventelisten

Interesserede musikere skal skrive sig på foreningens venteliste til øvelokale her. Ventelisten danner baggrund for indmeldelsen af nye bands og solister efterhånden som der bliver plads i øvelokalerne. Ventelisten revideres hvert halve år ved udsendelse af en e-mail, hvor man bedes bekræfte sin fortsatte interesse i at stå på ventelisten. Besvares ventelistemailen ikke med at aktivt tilsagn, fjernes man af ventelisten. Når man bliver tilbudt et øvelokale i RMK, får man fremvist øvelokalet og har derefter 3-7 dage til at beslutte sig. Takker man nej til øvelokalet, går tilbuddet til den næste på ventelisten, og man fjernes herefter fra ventelisten.

 

2.3 Nyt bandmedlem

Hvis et band får nye medlemmer skal disse indmeldes under forudsætning af at medlemmets tilknytning til bandet kan dokumenteres. 

 

2.4 Definition af bands

To eller flere medlemmer, der spiller sammen, kan betegnes som et band. (I lokale 120TV og på Herman Triers Plads skal bands dog bestå af mindst tre medlemmer.) Bands med eget trommesæt skal tælle minimum tre medlemmer.

 

2.5 Definition af solister

En solist er et medlem, som kun øver for sig selv på sit eget udstyr og/eller RMK's sanganlæg.

 

2.6 Indmeldelse

Indmeldelse i foreningen sker på kontoret efter aftale.

 

2.7 Medlemsblanket

Ved indmeldelse opgives oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og fødselsdato.

 

2.8 Kontingentbetaling via Betalingsservice

Det er et krav for medlemskab, at man betaler sit kontingent rettidigt via Pengeinstitutternes Betalingsservice (BS). Tilmeldingen til BS foretages på kontoret. Det er til hver tid medlemmernes ansvar at sikre tilmelding til korrekt bankkonto.

 

2.9 Årskontingent

Medlemmerne betaler hvert år kr. 200,00 i årskontingent for medlemskab af foreningen. Årskontingentet giver stemmeret ved foreningens generalforsamling og adgang til foreningens øvrige arrangementer og medlemsfordele. Der betales fuldt årskontingent for indeværende år uanset indmeldelses- og udmeldelsestidspunktet. Årskontingent opkræves automatisk via den BS-tilmeldte konto. Det er til hver tid medlemmernes eget ansvar at sikre rettidig kontingentbetalingen.

 

2.10 Månedskontingent

Månedskontingentet er kr. 200,00. Månedskontingentet betales forud hver måned og opkræves individuelt af hvert enkelt medlem. Medlemmer af bands hæfter endvidere kollektivt for evt. restance hos andre bandmedlemmer. Månedskontingent opkræves automatisk via den BS-tilmeldte konto. Det er til hver tid medlemmernes eget ansvar at sikre rettidig kontingentbetalingen.

 

2.11 Restance

Ved restance af kontingent vil bestyrelsen fastsætte frister for indfrielse af gælden. Vedvarende restancer vil medføre eksklusion af RMK med fortsat krav om indfrielse af restancer og modregning i evt. depositum. Eksklusion af RMK grundet restance hos ét bandmedlem kan betyde ekskludering af alle i bandet.

 

2.12 Ændringer i medlemsdata

Det er medlemmets eget ansvar at meddele RMK, hvis der sker ændringer i medlemmets personlige data, fx adresseændringer, ny e-mail, ny bank og lign. Nye oplysninger fremsendes på e-mail til daglig leder. En forældet mailadresse eller forkert bankkonto er ikke en undskyldning for at overse væsentlig information eller manglende kontingentbetaling.

 

2.13 Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til daglig leder. Varsel for opsigelse er løbende måned plus 30 dage. Eksempelvis vil en udmeldelse den 12. maj have virkning fra 1. juli. Der skal betales kontingent indtil udmeldelsen træder i kraft. Ved udmeldelse afleveres nøgle efter nærmere aftale, hvorefter depositum tilbagebetales, med forbehold for restance.

 

2.14 Eksklusion

Foreningen kan ekskludere medlemmer og deres bands, hvis der ikke leves op til foreningens regler og vedtægter. Dette gælder fx hvis et medlem:

 • Undlader at betale kontingenter (bestyrelsen fastsætter restancefrister)
 • Udebliver fra RMK's årlige generalforsamling uden gyldig grund.
 • Skader foreningens interesser og anseelse eller modarbejder foreningens formål
 • Udøver hærværk på foreningens faciliteter, herunder grov misvedligeholdelse af eller tyveri fra øvelokaler
 • Undlader at overholde foreningens medlemsregler (dem du læser netop nu).


Bestyrelsen træffer beslutning om eksklusion på et bestyrelsesmøde. Beslutningen kan efterprøves ved førstkommende generalforsamling, hvis dette begæres. Det skal i øvrigt understreges, at ekskluderede medlemmer opkræves eventuelle restancer.

 

2.15 Undervisning i RMK

Det er ikke tilladt at drive indtægtsgivende undervisning i lokalerne, da RMK modtager et stort kommunalt tilskud til øvelokaledrift. Brugen af øvelokalerne er forbeholdt medlemmerne af RMK til øvning.

 

3. Nøgler og sikkerhed

 

Ved udlevering af nøgle betales et nøgledepositum på kr. 500,00. Nøglen er personlig og må ikke udlånes. Nøgledepositummet tilbagebetales via bankoverførsel efter aflevering af nøgle. 

 

3.1 Låsesystem

RMK har et digitalt låsesystem, hvor medlemmernes nøgler passer til nedgangslåge, trådlåge og hængelås til lokale. Oplever du problemer med låsene – kontakt straks daglig leder.

 

3.2 Tab af nøgle

Hvis den personlige nøgle bortkommer, skal det straks meddeles 

Den tabte nøgle betyder tabt nøgledepositum. Medlemmet betaler nyt nøgledepositum på kr. 500,00 ved udleveringen af ny nøgle, samt et administrationsgebyr på kr. 500,00. Administrationsgebyret refunderes ikke, hvis den tabte nøgle returneres sidenhen.

 

3.3 Alarmsystem for brand

RMK har et brandalarmssystem, og der forefindes instruktioner i indgangspartiet om, hvorledes dette skal betjenes. 

 

3.4 Forsikring

Medlemmerne er selv ansvarlige for at forsikre deres instrumenter og øvrige værdier, der opbevares i øvelokalerne. Da RMK er medlem af ORA, kan medlemmer købe billig instrumentforsikring herigennem - se mere her.

 

3.5 Foreningens ansvar

RMK fraskriver sig et hvert ansvar for skader på og tyveri af private instrumenter, anden musikudrustning og øvrige personlige ejendele.

 

4. Brug af øvelokalerne

4.1 Lokalekvoter

Bestyrelsen sikrer et passende antal medlemmer i hvert lokale og minimum 10 personer. Der er ingen regler for maksimum antal medlemmer i lokalet.

 

4.2 Regler for brug af udstyr i lokalerne

 • Stil altid jeres grej ud til siderne efter brug, så der bliver bedst mulig plads til lokalets øvrige medlemmer. Tal sammen bands og solister indbyrdes om individuelle behov og indretning.
 • Det er strengt forbudt at benytte andre medlemmers instrumenter/grej med mindre forudgående aftale med ejeren er indgået!
 • Der må kun være grej i lokalerne, som benyttes til øvning – øvelokalerne er ikke lageropbevaring. Det er bestyrelsens ret at anvise den bedste udnyttelse af pladsen i lokalet.
 • Instrumenter, PA og øvrigt udstyr, som RMK har opstillet i lokalerne, må ikke fjernes. 
 • I baggearslokalerne må der ikke efterlades eget grej mellem øvere.

 

4.3 Gæster/ikke-medlemmer i lokalerne

 • Øvelokalerne må kun benyttes af RMK’s medlemmer.
  • Det er dog muligt for bands at have gæster på besøg i begrænset omfang, hvis fx man afprøver nye bandmedlemmer.
  • Solister kan i begrænset omfang låne et baggearslokale til samspil med fx andre solister. Solister kan kontakte daglig leder for lån af nøgle. 

 • Gæster skal altid meldes på forhånd med oplysning om anledning til besøget, tidspunkt for besøget og navnet på gæsten.
  Du melder gæster på én af følgende måder:
 • Træffes uanmeldte gæster i lokalerne, kan dette føre til eksklusion af værten og dennes band, jf. pkt. 2.14.

 

4.4 Tidsrum for øvning

Medlemmerne kan øve i RMKs øvelokaler 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Der må dog ikke overnattes i bunkerne. Det er yderst vigtigt at tage hensyn til naboer på Herman Triers Plads, og der kan på sigt forekomme begrænsninger på øvning om natten i de to øvelokaler på Hermann Triers Plads (HTP), hvis naboerne føler sig generede.

 

4.5 Fordeling af øvetider

Øvelokalets brugere fastsætter og fordeler selv øvetiderne indbyrdes i lokalet. Øvetider skal bookes i lokalets kalendersystem. Bands har fortrinsret til aftentider, og solister kan ikke forvente faste aftaler om aftentid. Faste øvetider i lokalet skal bookes i kalenderen. Hvis en fast øvetid ikke er booket 48 timer før tiden starter, kan tiden bookes af andre i lokalet - også solister.
Baggearslokalerne på HTP (326TH og 326TV) kører ikke med faste aftaler og tider. Her bookes tider løbende – efter først til mølle-princippet.

 

4.6 Oprydning og rengøring

Lokalets brugere er selv ansvarlige for den daglige oprydning og rengøring i lokalet. 

ØA: Der findes skraldespande i lokalerne og affaldsbeholderne ved indgangen til bunker 119. Støvsuger findes i indhakket ved lokale midt for. Der findes ekstra skraldeposer i skraldespandene og støvsugerposer ved maskinen. I modsat fald kontakt daglig leder

Større effekter, storskrald og lignende skal medlemmerne selv aflevere på genbrugspladsen. Det er medlemmernes eget ansvar at fjerne affald og storskrald. 

Der må ikke henstilles effekter på fællesarealerne! Brandvæsnet kommer jævnligt på uanmeldte besøg, og findes der effekter på gangene, der hindrer flugt eller skaber brandfare, kan brandvæsnet i værste fald lukke foreningen.


4.7 Indeklima

Der findes tre maskiner i øvelokalerne, som ved konstant drift sikrer det behagelige indeklima. Der er en luftudskifter (ventilator på et rør i væggen), en affugter tilsluttet afløb i gulvet og en varmepumpe. Disse bør i udgangspunktet altid køre! Hvis I slukker for dem - husk så at tænde igen, når I forlader lokalet.

Når lokalet forlades, skal varmepumpen være indstillet til 19 grader.
HTP: Her foregår opvarmning med radiatorer i stedet for omtalte varmepumper.

 

Affugterne må ikke flyttes/rykkes pga. afløbsslange.


4.8 Indretning og udsmykning

Indretning og udsmykning i lokalerne aftales indbyrdes i lokalet, så længe der ikke sker unødig slitage på vægge, lofter og lydisolering. Brandalarmen skal være fri for effekter.

 

5. I øvrigt

5.1 Fællesarealer (trapper og gange)

Fællesarealerne er passage for adgang til øvelokalerne. Efterlad ikke affald, flasker, dåser, instrumenter eller øvrige effekter på gangarealerne.
Der må ikke henstilles effekter på fællesarealerne! Brandvæsnet kommer jævnligt på uanmeldte besøg, og findes der effekter på gangene, der hindrer flugt eller skaber brandfare, kan brandvæsnet i værste fald lukke foreningen.

 

5.2 Toiletforhold  

ØA: RMK kan efter særlig aftale benytte det offentlige handicaptoilet ved Eventyrkiosken uden for almindelig åbningstid. Der findes en nøgle til toilettet i indgangen til bunkerne ved siden af el-tavlen. Det er yderst vigtigt at holde toilettet i pæn stand, og huske at låse toilettet efter brug - og hæng nøglen på plads efter brug!
HTP: Der er offentligt toilet på pladsen foran Forum. Alternativt kan man være heldig at benytte Konservatoriet (det gamle radiohus) i dagtimerne.

 

5.3 Sækkevogn (kun på Øster Allé)

Der er placeret en sækkevogn i hvert bunkerkompleks. Denne kan benyttes til transport af udstyr og andet. Husk at stille den tilbage efter brug!
 

5.4 Rengøring af fællesområder

Rengøring på fællesarealer og gangarealer foretages af den daglige leder.

 

5.6 Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i øvelokalerne eller på gangarealerne.

 

5.7 Opslag på fællesarealer

Personlige opslag, reklamefoldere eller øvrige meddelelser må kun ophænges på opslagstavlerne i gangarealerne. Opslaget nedtages efter behov. Permanent kunst og udsmykning af gangarealerne skal godkendes af bestyrelsen.

 

6. Daglig kontakt til medlemmer


Den officielle kontakt mellem bestyrelse, daglig leder og medlemmer foregår via e-mail.

Når e-mails udstikker svarfrister ift. konkrete forslag og spørgsmål, forventes det, at medlemmer responderer indenfor fristen. Ved udeladt svar opfattes det som medlemmets samtykke til bestyrelsens forslag, beslutning og efterfølgende handling. 

En forældet mailadresse er ikke en undskyldning for at overse væsentlig information. 

 

7. Medlemsansvar

Medlemmer er selv ansvarlige for at kende til og overholde RMK’s regler og vedtægter. Dette er en forudsætning for medlemskabet.

 

8. Fejl og mangler

Fejl og mangler på udstyr og maskiner opstillet af RMK meddeles straks til daglig leder